top of page

คอร์์สภาษาอัังกฤษ

ENGLISH COURSES

Trinity Academy International มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับคุณ:

Trinity Academy International provides you with the best experience in learning the English language:

 • หลักสูตรของเราจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณแบบองค์รวมและช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษ. อย่างมืออาชีพแม้หลังจากการสอบ TOEIC เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEIC และอื่น ๆ! Our curriculum will develop your English skills holistically and equip you to use English professionally, even after the TOEIC exam. Be well-prepared for TOEIC and beyond!

 • ผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสิงคโปร์ ได้รับการรับรองจาก CELTA หรือ TESOL Experienced native English-speaking trainers from Singapore who are CELTA or TESOL certified.

 • คณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศสิงคโปร Advisory Panel of Educational Experts from Singapore.

 • อัตราส่วนของผู้สอนต่อนักเรียนจ˝ˇำนวนน้อยเพื่อการเรียนรู้ ที่ดีที่สุด Low trainer-to-student ratio for optimised learning.

 • หลักสูตรที่เข้มงวดมีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน Rigorous, effective and fun curriculum

 • เป็นชั้นเรียนแบบให้ส่วนร่วมโต้ตอบในระดับสูง Highly Interactive Classroom Engagement

 • ค่าเล่าเรียนไม่แพ Affordable Course Fees

 • สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษทางออนไลน์ – แบบทดสอบ, แบบฝึกหัด, วิดีโอ, เกมภาษาและอื่น ๆ - เฉพาะสำหรับนักเรียนของเราที่ English Attack! Exclusive access to English resources online – quizzes, exercises, videos, language games and more – only available for our students on English Attack!

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

WHY LEARN ENGLISH WITH TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

การพัฒนาทางอาชีพ

professional

development

เครือข่ายทางธุรกิจ

business

networking

สร้างมิตรใหม่ๆ

make new friends

หลักสูตร

MODULES

Next term: 2 August to 24 October 2021

ชั้นเรียนระดับปูพื้นฐาน (ออนไลน์) Beginner Online Class

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 January to 20 April 2021

 • Every Monday 7-9pm, and Tuesday 7-9pm

ชั้นเรียนระดับเบื้องต้น (ออนไลน์) Elementary Online Class

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 January to 20 April 2021

 • Every Monday 1-3pm, and Tuesday 1-3pm

ชั้นเรียนระดับกลางตอนต้น (ออนไลน์) Pre-Intermediate Online Class

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 January to 20 April 2021

 • Every Monday 7-9pm, and Tuesday 1-3pm

-----

ครั้งล่ะ 2 ชั่วโมงครึ่ง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งคอร์สใช้เวลา 12 สัปดาห์

2 hours X 2 lessons x 12 weeks

สามารถจัดชั้นเรียนช่วงเช้าและช่วงบ่ายเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้สอน กรุณาระบุเวลาที่ต้องการเรียน เพื่อที่เราจะได้จัดช่วงเวลาที่เหมสะสมให้คุณ Morning and afternoon classes are also possible, subject to availability of our trainers. Let us know and we can arrange a suitable timeslot for you.

ชั้นเรียนจะเรียนผ่านทาง Zoom รายละเอียดลิงค์จะส่งให้เมื่อมีการยืนยันการลงทะเบียนเรียน. Do note that classes will be conducted on Zoom. Meeting details will be sent upon confirmation of registration.

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

COURSE FEES

 • 14,400 บาทสำหรับทุกหลักสูตรรวมตำราเรียน 14,400 THB per course, inclusive of textbook.

 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร, เช็คหรือชำระด้วยบัตรเครดิตหรือชำระเงินสดที่สำนักงานของเรา Pay by bank transfer, cheque, or make an appointment for credit card and cash payment at our office​

 • อนุญาตให้ผ่อนชˇำระได้สองงวด: งวดแรกจะต้องชˇำระหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มต้นคอร์ส งวดที่สองก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ที่6 ของหลักสูตร Two instalments allowed: first instalment must be paid one week before the course begins. Second instalment before the start of week 6 of the module.

 • นโยบายการยกเลิก: หากมีการยกเลิกเกิดขึ้นก่อนเข้าชั้นเรียนครั้งแรก จะได้รับเงินคืน 50% จะไม่มีการคืนเงินหลังจากการเรียนการสอนเริ่มต Cancellation policy: if cancellation takes place before the first class, a refund of 50% will be given. No refund will be given after the term begins.

ระดัับพื้นฐาน

Beginner Level

(TOEIC Score: Below 300; CEFR level A1 to A2)

ระดัับพื้้นฐานหลัักสููตรนี้้ออกแบบมาสำำ˝ˇหรัับผู้้˝ˇเรีียนที่่มีีพื้้นฐานภาษาอัังกฤษขอยู่่˝ˇแล้้วและต้้องการที่่จะพััฒนาไปสู่่˝ˇระดัับกลางรวมวิิธีีการสอนที่่หลากหลายที่่จะรองรัับรููปแบบการเรีียนรู้้˝ˇที่่แตก ต่่างกััน 

This module is perfect for adults and young adults who are true beginners. 

It is also suitable for learners with little knowledge of English and need practice to build confidence to have a better grasp of the language.

ระดัับเริ่มต้้น

Elementary Level

(TOEIC Score: 300-545; CEFR level A2)

ระดัับเริ่่มต้้นหลัักสููตรนี้้ออกแบบมาสำำ˝ˇหรัับผู้้˝ˇเรีียนที่่มีีพื้้นฐานภาษาอัังกฤษขอยู่่˝ˇแล้้วและต้้องการที่่จะพััฒนาไปสู่่˝ˇระดัับกลาง รวมวิิธีีการสอนที่่หลากหลายที่่จะรองรัับรููปแบบการเรีียนรู้้˝ˇที่่แตกต่่างกััน

This module is designed for learners who already have a basic foundation of the English language and who desire to progress to the intermediate level. 

It incorporates various methods of teaching that will accommodate different styles of learning.

ระดัับกลาง 1

PRE-Intermediate Level

(TOEIC Score: 550-770; CEFR level B1)

ระดัับกลาง 1 หลัักสููตรนี้้ช่่วยให้้คุุณสามารถประสานงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้นกัับเพื่่อนที่่สนทนาภาษาอัังกฤษเพื่่อนร่่วมงาน ลููกค้้า และผู้้˝ˇร่่วมธุุรกิิจจากภููมิิหลัังมืืออาชีีพที่่แตกต่่างกัันซึ่่งจะเพิ่่มทัักษะการสนทนา การอ่่าน การเขีียน และการฟัังของคุุณผ่่านกิิจกรรมที่่สมจริิงและการเรีียนรู้้˝ˇที่่มีีความหมาย 

This module allows you to connect more effectively with your English speaking friends, colleagues, clients, and business associates from different professional backgrounds.  It will enhance your speaking, reading, writing, and listening skills through realistic activities and meaningful learning.

ระดับสูงขึ้นจะนเสนอในอนาคตต่อไปค่า

Higher levels will be offered in the future 

bottom of page