HO CHI MINH

CITY

ENGLISH COURSES

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Trinity Academy International provides you with the best experience in learning the English language:

 • Our curriculum will develop your English skills holistically and equip you to use English professionally, even after the TOEIC exam. Be well-prepared for TOEIC and beyond!

 • Experienced native English-speaking trainers from Singapore who are CELTA and/or TESOL certified.

 • Advisory Panel of Educational Experts from Singapore.

 • Low trainer-to-student ratio for optimised learning.

 • Rigorous, effective and fun curriculum.

 • Highly Interactive Classroom Engagement.

 • Affordable Course Fees.

 • Exclusive access to English resources online – quizzes, exercises, videos, language games and more – only available for our students on English Attack!

Học viện Quốc Tế Trinity cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trong việc học tiếng Anh:

 • Chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ phát triển kỹ năng tiếng Anh của bạn một cách toàn diện và trang bị cho bạn sử dụng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, ngay cả sau kỳ thi TOEIC. Hãy chuẩn bị tốt cho kì thi TOEIC và xa hơn thế nữa!

 • Giảng viên bản ngữ nói tiếng Anh có kinh nghiệm từ Singapore được chứng nhận CELTA và/hoặc TESOL.

 • Hội Đồng Tư Vấn của các Chuyên Gia Giáo Dục từ Singapore.

 • Phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ khác nhau của học viên.

 • Giáo trình chặt chẽ, hiệu quả và sinh động.

 • Khóa học có tính tương tác cao.

 • Học phí phải chăng.

 • Truy cập độc quyền vào các nguồn học tiếng Anh trực tuyến - câu đố, bài tập, video, các trò chơi ngôn ngữ và hơn thế nữa - chỉ dành cho học sinh của chúng tôi trong chương trình English Attack!

Tại sao học tiếng Anh với Trinity Academy International?

WHY LEARN ENGLISH WITH TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

Phát triển chuyên nghiệp

professional

development

Kết nối doanh nghiệp

business

networking

Kết bạn mới

make new friends

Tại sao học TOEIC?

WHY STUDY TOEIC?

 • Được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và các tập đoàn quốc tế. Widely recognized in Vietnam and by international corporations.

 • Yêu cầu chung để tốt nghiệp Đại học và việc làm tại Việt Nam. Common requirement for Vietnam’s university graduation and jobs.

 • Tập trung đặc biệt vào việc phát triển kỹ năng nghe và đọc. Special focus on developing listening and reading skills.

 • Tốt cho người học muốn làm việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế. Good for learners who wish to work and communicate in international settings.

 • Dễ dàng hơn để đáp ứng và đạt được một số điểm tốt hơn. More affordable and easier to achieve a better score.

Học phần

MODULES

Sáu cấp độ của khóa học để cho phép bạn đạt được tiềm năng tối đa của mình: Six levels of courses to enable you to reach your maximum potential:

 • Căn bản Foundation

 • Sơ cấp Elementary

 • Trung cấp 1 Intermediate 1

 • Trung cấp 2 Intermediate 2

 • Trung cấp 3 Intermediate 3

 • Nâng cao Advanced

 

Học kì này, chúng tôi sẽ có 2 cấp độ, Lớp Học Căn Bản và Sơ Cấp. This term, we will be offering 2 levels: Foundation, and Elementary.

1,5 giờ X 2 buổi X 12 tuần. 1.5 hours X 2 lessons x 12 weeks.

Lưu ý, toàn bộ lớp học sẽ diễn ra online. Do note that the classes will be conducted online this term.

Lớp Căn bản trực tuyến Foundation Online Class

 • Từ ngày 7 tháng 9 đến 25 tháng 11. 7 September to 25 November

 • Mỗi thứ 2 và thứ 4 hằng tuần lúc 6:30 đến 8 giờ tối. Every Monday & Wednesday, 6:30-8pm

Lớp Sơ cấp trực tuyến Elementary Online Class

 • Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 26 tháng 11. 8 September to 26 November

 • Mỗi thứ 3 và thứ 5 hằng tuần lúc 6:30 đến 8 giờ tối. Every Tuesday & Thursday, 6:30-8pm

Là học viên của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn cá nhân mỗi tuần. As a student with us, you receive free weekly consultations.

 • Diễn ra thứ 7 mỗi tuần trong suốt thời gian bạn học. Happening every Saturday for the duration of your course.

 • Hướng dẫn cá nhân với một trong những giáo viên Tiếng Anh. Get individual coaching with one of our English teachers.

 • Đặt câu hỏi, thực hành nói và nghe. Chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện. Ask questions, practise speaking and listening. We will help you improve.

Học phí

COURSE FEES

 • 9,600,000 VND cho tất cả các khóa học. 9,600,000 VND for all courses, inclusive of textbook.

 • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Pay by bank transfer.

 • Được thanh toán theo 2 đợt: Đợt đầu tiên phải được thanh toán 1 tuần trước khi khoá học bắt đầu. Đợt thứ 2 thanh toán trước tuần 6 của khoá học. Two instalments allowed: first instalment must be paid one week before the course begins. Second instalment before the start of week 6 of the module.

 • Chính sách huỷ khoá học: Nếu huỷ bỏ diễn ra trước ngày đầu Khai giảng, sẽ được hoàn trả 50%. Và sẽ không được hoàn trả sau ngày khai giảng. Cancellation policy: if cancellation takes place before the first class, a refund of 50% will be given. No refund will be given after the term begins.

Cấp độ cơ bản

Foundation Level

(TOEIC Score: Below 300; CEFR level A1 to A2)

Cấp độ căn bản. Học phần này là lựa chọn hoàn hảo cho người lớn và thanh niên là người mới thực sự bắt đầu. Nó cũng phù hợp cho những người học không có nhiều kiến thức về tiếng Anh và cần môi trường thực hành để xây dựng sự tự tin và nắm bắt tốt hơn về ngôn ngữ.

This module is perfect for adults and young adults who are true beginners.  It is also suitable for learners with little knowledge of English and need practice to build confidence to have a better grasp of the language.

Cấp độ sơ cấp

Elementary Level

(TOEIC Score: 300-545; CEFR level A2)

Cấp độ sơ cấp. Học phần này được thiết kế cho những người học đã có nền tảng cơ bản về tiếng Anh và mong muốn tiến lên trình độ trung cấp. Việc kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau sẽ phù hợp với các trình độ tiếp thu khác nhau.

This module is designed for learners who already have a basic foundation of the English language and who desire to progress to the intermediate level.  It incorporates various methods of teaching that will accommodate different styles of learning.

Cấp độ trung cấp

Intermediate 1 Level

(TOEIC Score: 550-770; CEFR level B1)

Trung cấp 1. Học phần này cho phép bạn kết nối hiệu quả hơn với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác kinh doanh đến từ các chuyên môn khác nhau. Điều này sẽ tăng cường các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết  của bạn thông qua các hoạt động thực tế và có ý nghĩa.

This module allows you to connect more effectively with your English speaking friends, colleagues, clients, and business associates from different professional backgrounds.  It will enhance your speaking, reading, writing, and listening skills through realistic activities and meaningful learning.

Các cấp độ cao hơn sẽ được thông tin chi tiết trong thời gian tới.

Higher levels will be offered in the future.

© 2020 Trinity Academy International

All information provided to us is for our internal records and administrative purposes. By providing your contact details, you agree that we and any of our representatives may contact you on any matters relating to us.