คอร์์สภาษาอัังกฤษ

ENGLISH COURSES

Trinity Academy International มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับคุณ:

Trinity Academy International provides you with the best experience in learning the English language:

 • หลักสูตรของเราจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณแบบองค์รวมและช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษ. อย่างมืออาชีพแม้หลังจากการสอบ TOEIC เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEIC และอื่น ๆ! Our curriculum will develop your English skills holistically and equip you to use English professionally, even after the TOEIC exam. Be well-prepared for TOEIC and beyond!

 • ผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสิงคโปร์ ได้รับการรับรองจาก CELTA และ / หรือ TESOL Experienced native English-speaking trainers from Singapore who are CELTA and/or TESOL certified.

 • คณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศสิงคโปร Advisory Panel of Educational Experts from Singapore.

 • อัตราส่วนของผู้สอนต่อนักเรียนจ˝ˇำนวนน้อยเพื่อการเรียนรู้ ที่ดีที่สุด Low trainer-to-student ratio for optimised learning.

 • หลักสูตรที่เข้มงวดมีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน Rigorous, effective and fun curriculum

 • เป็นชั้นเรียนแบบให้ส่วนร่วมโต้ตอบในระดับสูง Highly Interactive Classroom Engagement

 • ค่าเล่าเรียนไม่แพ Affordable Course Fees

 • สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษทางออนไลน์ – แบบทดสอบ, แบบฝึกหัด, วิดีโอ, เกมภาษาและอื่น ๆ - เฉพาะสำหรับนักเรียนของเราที่ English Attack! Exclusive access to English resources online – quizzes, exercises, videos, language games and more – only available for our students on English Attack!

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

WHY LEARN ENGLISH WITH TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

การพัฒนาทางอาชีพ

professional

development

เครือข่ายทางธุรกิจ

business

networking

สร้างมิตรใหม่ๆ

make new friends

หลักสูตร

MODULES

หลัักสููตรหกระดัับเพื่่อให้้คุุณได้้รัับศัักยภาพสููงสุุด Six levels of courses to enable you to reach your maximum potential:

 • ระดัับพื้้นฐาน Foundation

 • ระดัับเริ่่มต้้น Elementary

 • ระดัับกลาง 1 Intermediate 1

 • ระดัับกลาง 2 Intermediate 2

 • ระดัับกลาง 3 Intermediate 3

 • ระดัับสููง Advanced

เทอมนี้เราจะมีสอน 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น และระดับกลาง This term, we will be offering 3 levels: Foundation, Elementary, and Intermediate.

1.5 ชั่วโมง X 2 บทเรียน x 12 สัปดาห์ 1.5 hours X 2 lessons x 12 weeks.

โปรดทราบว่าชั้นเรียนจะดำเนินการทางออนไลน์ในเทอมนี้ Do note that the classes will be conducted online this term.

ชั้นเรียนพื้นฐานออนไลน์ Foundation Online Class

 • 9 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 9 September to 28 November

 • ทุกวันพุธ 18:30-20:00 น. และวันเสาร์ 9:30-11:00 น. Every Wednesday, 6:30-8pm, and Saturday, 9:30-11am

ชั้นเรียนออนไลน์ระดับประถมศึกษา Elementary Online Class

 • 8 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 8 September to 28 November

 • ทุกวันอังคาร, 18:30-20:00 น. และวันเสาร์, 9:30-11:00 น. Every Tuesday, 6:30-8pm, and Saturday, 9:30-11am

ชั้นเรียนออนไลน์ระดับกลาง Intermediate Online Class

 • 7 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 7 September to 26 November

 • ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 18:30-20:00 น. Every Monday & Thursday, 6:30-8pm

ในฐานะนักเรียนกับเราคุณจะได้รับการอ่านและฝึกสนทนาฟรี! As a student with us, you receive free reading and conversation practice!

 • เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ในช่วงระยะเวลาของหลักสูตร Happening every week for the duration of your course.

 • รับการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนภาษาอังกฤษของเรา Get individual coaching with one of our English teachers.

 • เราจะช่วยคุณปรับปรุง การถามคำถาม ฝึกพูดและฟัง Ask questions, practise speaking and listening. We will help you improve.

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

COURSE FEES

 • 14,400 บาทสำหรับทุกหลักสูตรรวมตำราเรียน 14,400 THB for all courses, inclusive of textbook.

 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร, เช็คหรือชำระด้วยบัตรเครดิตหรือชำระเงินสดที่สำนักงานของเรา Pay by bank transfer, cheque, or make an appointment for credit card and cash payment at our office​

 • อนุญาตให้ผ่อนชˇำระได้สองงวด: งวดแรกจะต้องชˇำระหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มต้นคอร์ส งวดที่สองก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ที่6 ของหลักสูตร Two instalments allowed: first instalment must be paid one week before the course begins. Second instalment before the start of week 6 of the module.

 • นโยบายการยกเลิก: หากมีการยกเลิกเกิดขึ้นก่อนเข้าชั้นเรียนครั้งแรก จะได้รับเงินคืน 50% จะไม่มีการคืนเงินหลังจากการเรียนการสอนเริ่มต Cancellation policy: if cancellation takes place before the first class, a refund of 50% will be given. No refund will be given after the term begins.

ระดัับพื้นฐาน

Foundation Level

(TOEIC Score: Below 300; CEFR level A1 to A2)

ระดัับพื้้นฐานหลัักสููตรนี้้ออกแบบมาสำำ˝ˇหรัับผู้้˝ˇเรีียนที่่มีีพื้้นฐานภาษาอัังกฤษขอยู่่˝ˇแล้้วและต้้องการที่่จะพััฒนาไปสู่่˝ˇระดัับกลางรวมวิิธีีการสอนที่่หลากหลายที่่จะรองรัับรููปแบบการเรีียนรู้้˝ˇที่่แตก ต่่างกััน 

This module is perfect for adults and young adults who are true beginners. 

It is also suitable for learners with little knowledge of English and need practice to build confidence to have a better grasp of the language.

ระดัับเริ่มต้้น

Elementary Level

(TOEIC Score: 300-545; CEFR level A2)

ระดัับเริ่่มต้้นหลัักสููตรนี้้ออกแบบมาสำำ˝ˇหรัับผู้้˝ˇเรีียนที่่มีีพื้้นฐานภาษาอัังกฤษขอยู่่˝ˇแล้้วและต้้องการที่่จะพััฒนาไปสู่่˝ˇระดัับกลาง รวมวิิธีีการสอนที่่หลากหลายที่่จะรองรัับรููปแบบการเรีียนรู้้˝ˇที่่แตกต่่างกััน

This module is designed for learners who already have a basic foundation of the English language and who desire to progress to the intermediate level. 

It incorporates various methods of teaching that will accommodate different styles of learning.

ระดัับกลาง 1

Intermediate 1 Level

(TOEIC Score: 550-770; CEFR level B1)

ระดัับกลาง 1 หลัักสููตรนี้้ช่่วยให้้คุุณสามารถประสานงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้นกัับเพื่่อนที่่สนทนาภาษาอัังกฤษเพื่่อนร่่วมงาน ลููกค้้า และผู้้˝ˇร่่วมธุุรกิิจจากภููมิิหลัังมืืออาชีีพที่่แตกต่่างกัันซึ่่งจะเพิ่่มทัักษะการสนทนา การอ่่าน การเขีียน และการฟัังของคุุณผ่่านกิิจกรรมที่่สมจริิงและการเรีียนรู้้˝ˇที่่มีีความหมาย 

This module allows you to connect more effectively with your English speaking friends, colleagues, clients, and business associates from different professional backgrounds.  It will enhance your speaking, reading, writing, and listening skills through realistic activities and meaningful learning.

ระดับสูงขึ้นจะนเสนอในอนาคตต่อไปค่า

Higher levels will be offered in the future 

© 2020 Trinity Academy International

All information provided to us is for our internal records and administrative purposes. By providing your contact details, you agree that we and any of our representatives may contact you on any matters relating to us.