top of page

คอร์์สภาษาอัังกฤษ

KURSUS BAHASA INGGRIS

Trinity Academy International_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ มอบ ประสบการณ์ ที่ ดี สุด ใน ใน การ เรียน ภาษา อังกฤษ ให้ กับ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ กับ กับ กับ คุณ กับ กับ กับ คุณ

Trinity Academy International memberi Anda pengalaman terbaik dalam belajar bahasa Inggris:

 • หลักสูตร แบบ องค์ องค์ และ ช่วย ให้ ให้ คุณ สามารถ ใช้ ภาษา. 3194-BB3B-136BAD5CF58D_ เตรียม ตัว ให้ พร้อม สำหรับ การ สอบ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_TOEIC_CC781905-5CDE-3194-BB3B-13666688888888888888888666666666481905-5CDE-3194-BB3B-1366666 Kurikulum kami akan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Anda secara holistik dan membekali Anda untuk menggunakan bahasa Inggris secara profesional, bahkan setelah ujian TOEIC. Bersiaplah dengan baik untuk TOEIC dan seterusnya!

 • ผู้ สอน ที่ มี ประสบการณ์ จาก สิงคโปร์ ได้ รับ การ รับรอง จาก CELTA หรือ TESOL Pelatih berbahasa Inggris asli berpengalaman dari Singapura yang bersertifikat CELTA atau TESOL.

 • คณะ ที่ ปรึกษา ของ ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน การ ศึกษา จาก ประเทศ สิงคโปร Dewan Penasehat Ahli Pendidikan dari Singapura.

 • อัตราส่วน ของ ผู้ สอน ต่อ นัก เรียนจ ˝ˇ ำนวน น้อย เพื่อ การ เรียน รู้ ที่ ดี ที่ สุด Rasio pelatih-ke-siswa rendah untuk dioptimalkan learning.

 • Tidak Ada Iklan Kurikulum yang ketat, efektif dan menyenangkan

 • Kembali ke atas Keterlibatan Kelas yang Sangat Interaktif

 • ค่าเล่าเรียนไม่แพ Biaya Kursus Terjangkau

 • สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษทางออนไลน์ – แบบทดสอบ, แบบฝึกหัด,_cc781905-5cde-3194- BB3B-136BAD5CF58D_ วิดีโอ, _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ เกม ภาษา และ อื่น ๆ ๆ เฉพาะ เฉพาะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Akses eksklusif ke sumber daya bahasa Inggris online – kuis, latihan, video, permainan bahasa, dan banyak lagi – hanya tersedia untuk siswa kami di English Attack!

Apa yang harus dilakukan?

MENGAPA BELAJAR BAHASA INGGRIS DENGAN TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

การพัฒนาทางอาชีพ

profesional

perkembangan

เครือข่ายทางธุรกิจ

bisnis

jaringan

สร้างมิตรใหม่ๆ

membuat teman baru

หลักสูตร

MODUL

Istilah selanjutnya: 2 Agustus hingga 24 Oktober 2021

ชั้นเรียนระดับปูพื้นฐาน Kelas Online Pemula

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 Januari hingga 20 April 2021

 • Setiap Senin 7-9 malam, dan Selasa 7-9 malam

ชั้นเรียนระดับเบื้องต้น (ออนไลน์) Kelas Daring Dasar

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 Januari hingga 20 April 2021

 • Setiap Senin pukul 13.00-15.00, dan Selasa pukul 13.00-15.00

ชั้นเรียนระดับกลางตอนต้น (ออนไลน์)_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58dKelas Online Pra-Menengah

 • วันที่ 25 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2564. 25 Januari hingga 20 April 2021

 • Setiap Senin 7-9 malam, dan Selasa 1-3 sore

-----

ครั้ง ล่ะ 2 ชั่วโมง ครึ่ง 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ ทั้ง คอร์ส ใช้ เวลา 12 สัปดาห์

2 jam X 2 pelajaran x 12 minggu

สามารถ จัด ชั้น เรียน ช่วง เช้า และ ช่วง บ่าย เช่น เดียว กัน ขึ้น อยู่ กับ ตาราง เวลา ของ ผู้ สอน กรุณา ระบุ เวลา ที่ ต้องการ เรียน เพื่อ ที่ เรา จะ ได้ จัด ช่วง เวลา เหม สะสม _ _C78190505-5CDE-31946-BB319-BB3.Kelas pagi dan sore juga dimungkinkan, tergantung ketersediaan pelatih kami. Beri tahu kami dan kami dapat mengatur slot waktu yang sesuai untuk Anda.

Zoom ราย ละเอียดลิงค์ จะ ส่ง ให้ เมื่อ มี การ ยืนยัน การ ลง ทะเบียน เรียน. _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_Perhatikan bahwa kelas akan dilakukan di Zoom. Rincian pertemuan akan dikirim setelah konfirmasi pendaftaran.

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

BIAYA KURSUS

 • 14.400 Pembayaran 14.400 THB per kursus, termasuk buku pelajaran.

 • ชำระ เงิน ด้วย การ โอน เงิน ทาง ธนาคาร, เช็ค หรือ ชำระ ด้วย บัตร เครดิต หรือ ชำระ เงิน สด ที่ สำนักงาน ของ เรา Pay by bank transfer, cheque, or make an appointment for credit card and cash payment at our office​

 • อนุญาตให้ผ่อนชˇำระได้สองงวด: งวดแรกจะต้องชˇำระหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มต้นคอร์ส งวดที่สองก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ที่6 ของหลักสูตร Dua angsuran diperbolehkan: angsuran pertama harus dibayar satu minggu sebelum kursus dimulai. Angsuran kedua sebelum awal minggu 6 dari modul.

 • นโยบาย การ ยกเลิก: หาก มี การ ยกเลิก เกิด ขึ้น ก่อน เข้า ชั้น เรียน ครั้ง แรก จะ ได้ รับ เงิน คืน 50% จะ ไม่ การ คืน คืน เงิน หลัง จาก เรียน การ สอน เริ่มต _CC781905-5CDE-3194-BB3B-13666666668888888888888888688888881905Kebijakan pembatalan: jika pembatalan dilakukan sebelum kelas pertama, pengembalian uang sebesar 50% akan diberikan. Tidak ada pengembalian uang yang akan diberikan setelah jangka waktu dimulai.

ระดัับพื้นฐาน

Level pemula

(Skor TOEIC: Di bawah 300; CEFR level A1 hingga A2)

ระดัับ พื้้น ฐาน หลััก สููตร นี ้้ ออก แบบ มา สำำ ˝ˇ หรัับ ผู้ ้ ˝ˇ เรีียน ที่ ่ มี ี พื้้น ฐาน ภาษา อัังกฤษ ข อยู่ ่ ˝ˇ แล้้ว และ ต้้องการ จะ จะ พััฒนา ไป สู่ ่ ˝ˇ ระดัับ กลาง รวม วิิธีี การ สอน ที่ ่หลากหลาย ที่่ จะ รองรัับ รููปแบบ การ เรีียน รู้้ ˝ˇ ่ แตก ต่่าง กััน _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

Modul ini sangat cocok untuk dewasa dan dewasa muda yang benar-benar pemula. 

Ini juga cocok untuk pelajar dengan sedikit pengetahuan bahasa Inggris dan membutuhkan latihan untuk membangun kepercayaan diri agar dapat memahami bahasa dengan lebih baik.

ระดัับเริ่มต้้น

Tingkat Dasar

(Skor TOEIC: 300-545; CEFR level A2)

ระดัับ เริ่่ม ต้้น หลััก สููตร นี ้้ ออก แบบ มา สำำ ˝ˇ หรัับ ผู้ ้ ˝ˇ เรีียน ที่ ่ มี ี พื้้น ฐาน ภาษา อัังกฤษ ข อยู่ ่ ˝ˇ แล้้ว และ ต้้องการ ่ ่ จะ พััฒนา ไป สู่ ่ ˝ˇ ระดัับ กลาง รวม วิิธีี การ สอน ที่ ่หลากหลาย ที่่ จะ รองรัับ รููปแบบ การ เรีียน รู้้ ˝ˇ ที่ ่ แตกต่่าง กััน

Modul ini dirancang untuk pembelajar yang telah memiliki landasan dasar bahasa Inggris dan ingin melanjutkan ke tingkat menengah. 

Ini menggabungkan berbagai metode pengajaran yang akan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda.

ระดัับกลาง 1

Tingkat PRA-Menengah

(Skor TOEIC: 550-770; CEFR tingkat B1)

ระดัับ กลาง 1_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ หลััก สููตร นี้ ้ ช่่วย ให้ ้ คุุณ สามารถ ประสาน งาน อย่่าง อัั มี ี ประสิิทธิิภาพ มาก ขึ้้น กัับ ที่ ที่ ่ สนทนา ภาษา อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั อัั งกฤษ เพื่่อน ร่่วม งาน ลููก ค้้า และ ผู้ ้ ˝ˇ ร่ ่วม ธุุรกิิจ จาก ภููมิิ หลััง มืือ อาชีีพ ที่ ่ แตกต่่าง กััน ซึ่่ง จะ เพิ่่ม ทัักษะการ สนทนา การ อ่่าน การ เขีียน และ การ ฟััง ของ คุุณ ผ่่าน กิิจกรรม ที่ ่ สมจริิง และ การ เรีียน รู้้ ˝ˇ ที่ มี ี ความ หมาย _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

Modul ini memungkinkan Anda terhubung secara lebih efektif dengan teman, kolega, klien, dan rekan bisnis berbahasa Inggris Anda dari latar belakang profesional yang berbeda.  Ini akan meningkatkan keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan Anda melalui realistis kegiatan dan pembelajaran yang bermakna.

Kembali ke atas

Level yang lebih tinggi akan ditawarkan di masa mendatang 

bottom of page